Toimintasäännöt

Kainuun Suunnistus ry
TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
1.§ Yhdistyksen nimi on Kainuun Suunnistus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kajaanin kaupunki. Yhdistys toimii Oulun läänissä Kainuun maakunnan alueella. Näissä säännöissä käytetään Kainuun Suunnistus ry:stä nimitystä yhdistys.

TARKOITUS
2.§ Yhdistyksen tarkoituksena on suunnistustoiminnan edistäminen sekä toimiminen jäsentensä alueellisena tuki- ja yhdyselimenä.

TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
3.§ Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
– tukee jäsentensä toimintaa, järjestämällä koulutus- ja neuvontatilaisuuksia
– ohjaa tarvittaessa jäsentensä valmennustoimintaa, sekä edistää urheilijoiden harjoitusolosuhteita järjestämällä leiritystä
– toimii suunnistuksen edunvalvojana toiminta-alueellaan
– palkitsee ja motivoi alueen suunnistusta edistäneitä henkilöitä ja menestyneitä urheilijoita
– toimii yhteistyössä Suomen Suunnistusliiton sekä muiden suunnistus- ja urheiluyhteisöjen kanssa sekä hyödyntää näiden palvelut ja asiantuntemuksen
– kouluttaa ja ohjaa alueensa kilpailunjärjestäjiä sekä valvoo kilpailutoimintaa Suomen Suunnistusliiton sääntöjen edellyttämällä tavalla
– ohjaa ja valvoo maastojen käyttöä suunnistustoimintaan
– tukee ja aktivoi jäsentensä nuorisokoulutusta
– vastaa maakunnallisen suunnistustiedottamisen tasosta ja tiedottaa aktiivisesti jäsenilleen toimintaa edistävistä tapahtumista ja toiminnoista
– kouluttaa ja aktivoi seuratiedottajia
– tukee paikallisen suunnistustoiminnan käynnistämistä alueilla, joilla sitä ei vielä harrasteta
Yhdistys hankkii varoja toimintansa tukemiseksi harjoittamalla alaansa liittyvää kustannustoimintaa, ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä tuottamalla jäsenkuntansa tarvitsemia liikuntapalveluja.

YHDISTYKSEN JÄSENET JA JÄSENMAKSU
4.§ Yhdistyksen jäseniä voivat olla suunnistusta harrastava tai suunnistustoimintaa edistävä rekisteröity urheiluseura taikka muu rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö tahi säätiö, jonka yhdistyksen hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella jäseneksi hyväksyy.
Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä lainmukaisen ilmoituksen. Eroaminen tulee voimaan sen vuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty.
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai menettelyllään huomattavasti vahingoittaa yhdistystä. Ennen erottamispäätöstä hallituksen on kuultava kyseistä jäsenyhteisöä.
Erottamispäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

5.§ Jäsenen on maksettava yhdistyksen kokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu kunakin vuonna viimeistään 31.3.

YHDISTYKSEN KOKOUS JA HALLITUS
6.§ Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Hallitus voi lisäksi asetta apuelimikseen jaoksia ja työryhmiä sekä päättä niiden tehtävistä ja toimivallasta.

7.§ Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen syys- ja kevätkokous.
Syyskokous pidetään vuosittain 30.11. mennessä ja kevätkokous 30.4. mennessä hallituksen määräämänä aikana ja määräämässä paikassa.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään jos yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai jos yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous on kutsuttava koolle kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kirjallisena ilmoituksena jäsenille ja kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 24.§ määräykset.

8.§ Yhdistyksen kokouksessa on äänivalta yhdistyksen jäsenmaksuvelvollisuutensa määräaikana suorittaneella jäsenellä. Kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni. Jäsenen antamassa valtakirjassa on mainittava äänioikeuden käyttäjä. Sama henkilö saa edustaa vain yhtä jäsentä.

9.§ Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan vaali ja suljettu äänestys ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt.
Yhdistyksen kokouksen puheenjohtaja on valittava jäsenten äänioikeutta käyttävien henkilöiden piiristä.

10.§ Syyskokouksessa
– päätetään jäsenmaksun suuruudesta
– valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
– valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitukseen tulee valita sekä naisia että miehiä.
– valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tarkastamaan tulevan tilikauden tilejä ja hallintoa
– päätetään puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavista palkkioista
– käsitellään ja vahvistetaan tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
– valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Suunnistusliiton sekä niiden järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin ja toimielimiin, joihin yhdistys kuuluu tai jossa sillä on edustus
– käsitellään muut esityslistaan merkityt asiat
Kevätkokouksessa
– esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien niistä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
– nimetään tarvittaessa ehdollepanotoimikunta valmistelemaan hallituksen puheenjohtaja- ja jäsenvalintoja
– käsitellään muut esityslistaan merkityt asiat
Yhdistyksen kokouksen tehtäviin kuuluu lisäksi päättää yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.
Jäsenen kirjallisesta vaatimuksesta on yhdistyksen syys- ja kevätkokouksessa esityslistalle merkittävä asia, jonka jäsen haluaa saada vuosikokousjärjestelyyn edellyttäen, että tämä esitys on tehty hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

11.§ Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jos jäsen on estynyt osallistumasta hallituksen kokoukseen, hänen tulee huolehtia varajäsenensä kutsumisesta tilalleen kokoukseen.
Hallituksen puheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja hallituksen jäsenistä on aina puolet kerrallaan erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset määrätään arvan mukaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) jäsentä on paikalla.
Hallituksen käsittelemät asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaali tai suljettu äänestys ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt.

12.§ Erityisesti hallitukselle kuuluvat seuravat tehtävät
– kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
– hoitaa yhdistyksen toimihenkilöiden työsuhdeasiat sekä ottaa ja erottaa toimihenkilöt
– hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet sekä pitää jäsenistä luetteloa
– nimittää avukseen tarpeelliset jaokset ja työryhmät sekä muu luottamushenkilöstö sekä päättää niiden tehtävistä ja valtuuksista
– hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä sitä koskevaa tilinpitoa sekä laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toimintakertomus
– vastata 3.§:ssä mainittujen toimintojen tarkoituksenmukaisesta toteuttamisesta

TOIMI- JA TILIKAUSI
13.§ Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITUS
14.§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tahi sihteeri yhdessä varapuheenjohtajan kanssa.

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
15.§ Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa vähintään kolme (3) kuukauden väliajoin pidettävissä yhdistyksen kokouksessa. Päätös tulee hyväksytyksi, jos sitä molemmissa kokouksissa on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.
Jos yhdisty on päätetty purkaa, sen varat ja omaisuus on käytettävä purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla suunnistustoiminnan edistämiseksi.
 
SUUNNISTUKSEN KAINUUN MAAKUNTAVIESTI
SÄÄNNÖT ja JÄRJESTÄMISOHJEET

1. Kilpailun nimi: Suunnistuksen Kainuun maakuntaviesti (puhekielessä maakuntaviesti).

2. Maakuntaviestin järjestämisoikeus ja hallinto: Maakuntaviesti järjestetään vuosittain eri puolilla Kainuuta. Kilpailunjärjestämisoikeuden myöntää Kainuun Suunnistus ry. Kilpailunjärjestäjä sekä paikka ja ajankohta vahvistetaan kilpailuvuotta edeltävänä syksynä Kainuun Suunnistuksen syyskokouksessa samalla, kun alueen kilpailukalenteri vahvistetaan muidenkin Kainuun Suunnistuksen alaisten kilpailujen osalta. Kainuun Suunnistuksessa maakuntaviestiä koskevia asioita hoitaa alueen kilpailuohjaaja. Kilpailuajankohta pyritään saamaan alkukesään ennen Jukolan viestiä. Kilpailupäivämäärää päätettäessä huomioidaan Suunnistusliiton yleinen kilpailukalenteri.

3. Osanotto-oikeus: Maakuntaviesti on tarkoitettu Kainuun Suunnistus ry:n alaisille suunnistusseuroille. Virallisen kilpailun ulkopuolella voivat kilpailla myös muiden alueiden seurajoukkueet sekä erilaiset yhdistelmäjoukkueet ja sellaiset joukkueet, jotka eivät täytä maakuntaviestin sääntöjen mukaisia ikärajoituksia.

4. Kilpailusäännöt: Maakuntaviestissä noudatetaan Suomen Suunnistusliiton kilpailusääntöjä sekä kilpailujärjestäjän antamia ohjeita.

5. Kilpailusarjat: Maakuntaviestissä on kaksi eri kilpailusarjaa; Miesten sarja ja naisten sarja. Osallistujille ei ole mitään alaikärajaa, mutta joukkueita muodostettaessa voidaan pitää suosituksena, että normaalista 14-vuotiaiden kilpailuradasta selviytyvä nuori voi osallistua ainakin maakuntaviestin lyhyimmille osuuksille.
” Miesten sarja: yhteensä viisi (5) osuutta, joukkueeseen on kuuluttava vähintään yksi suunnistaja sarjasta H40- tai vanhempi tai sarjasta H-20 tai nuorempi sekä yksi suunnistaja sarjasta H50- tai vanhempi tai H-16 tai nuorempi. Joukkueessa ei siis välttämättä tarvitse olla yhtään nuorta tai toisinpäin yhtään ikämiestä, kunhan em. ikärajoitukset vain täyttyvät. Koko joukkue voi myös muodostua pelkästään ikämiehistä tai nuorista.
Miesten kilpailuosuudet:
1. osuus noin 4,5 kilometriä (30 minuuttia)
2. osuus noin 4,5 kilometriä (30 minuuttia)
3. osuus noin 3 kilometriä (20 minuuttia)
4. osuus noin 4,5 kilometriä (30 minuuttia)
5. osuus noin 7 kilometriä (45 minuuttia)
Miesten sarjassa on hajonta osuuksilla 1, 2, 4 ja 5.
Kolmas osuus on suunnistustaidollisesti helpohko.

” Naisten sarja: yhteensä kolme (3) osuutta, joukkueessa ei ikärajoituksia.
Naisten kilpailuosuudet:
1. osuus noin 4 kilometriä (35 minuuttia)
2. osuus noin 2,5 kilometriä (20 minuuttia)
3. osuus noin 4 kilometriä (35 minuuttia)
Naisten sarjassa on hajonta osuuksilla 1 ja 3.
Toinen osuus on suunnistustaidollisesti helpohko.

6. Kilpailun järjestelyt
” Maakuntaviestin yleisissä järjestelyissä on oltava hyvä taso. Samoin suunnistustekniset asiat kuten kilpailukartta ja ratamestarityö on oltava hyvät ja nykyaikaiset.
” Kilpailukeskuksen valinta ja kilpailuradat on tehtävä niin, että kaikki kilpailuosuudet käyvät vähintään kerran osuuden aikana näkyvillä kilpailukeskuksessa. Kilpailutunnelman kannalta järjestäjän kannattaa huolehtia kuulutuksesta ja väliaikaseurannasta.
” Kilpailukutsu julkaistaan Kainuun Sanomissa sekä lähetetään Kainuun Suunnistukselle ja sen kaikille jäsenseuroille vähintään viisi viikkoa ennen kilpailua.
” Maakuntaviestin molemmissa sarjoissa palkitaan vähintään kolme parasta joukkuetta.
” Maakuntaviestin osallistumismaksut vahvistaa Kainuun Suunnistus ry:n vuosikokous.
” Maakuntaviestissä on oltava järjestäjän apuna ratavalvoja. Ratavalvojan hankkii ja nimeää kilpailunjärjestäjä ja ratavalvoja voi olla myös järjestävästä seurasta. Lisäksi Kainuun Suunnistuksen kilpailuohjaaja toimii tarvittavilta osin kilpailun teknisenä asiantuntijana sekä yleisvalvojana.

Nuorisocup Kainuussa

Säännöt / ohjeet

– Nuorisocup on kevyesti iltarastienomaisesti järjestettävä sarjakilpailu, jossa on 5 osakilpailua.

– Lopputuloksiin (sijalukupisteisiin) lasketaan 3 parasta sijoitusta kultakin osallistujalta. Mahdollisuus on osallistua myös ilman ajanottoa, jolloin 3 osakilpailuun osallistunut saa osallistumispalkinnon.

– Lähettäminen maastoon voi tapahtua ilman arvottuja lähtöaikoja, lähtöjä kuitenkin hieman rytmittäen ryhmäytymisen ehkäisemiseksi. RR-sarjoissa lähdössä lapsille on järjestettävä opastus normaalisti.

– Lähdöt klo 17.30 – 18.30

Sarjat:

– H/D8RR (saa olla saattaja mukana)

– H/D10RR (saa olla saattaja mukana)

– H/D12TR tai tavanomainen (maastosta riippuen)

– H/D13

– H/D14

– H/D16

– H/D18

Palkinnot;

– Kainuun Suunnistus sponsoroi Nuorisocupin kokonaiskilpailun palkinnot

– Kukin järjestävä seura voi halutessaan palkita myös osakilpailu- tai osallistumispalkinnoin

Kilpailukutsu: Järjestävä seura huolehtii kutsun Kainuun Sanomien järjestötoimintapalstalle vähintään viikkoa ennen tapahtumaa ja lähettää sen seuroihin nuorisovastaaville sähköpostitse (voi lähettää myös laajana jakeluna).

Ilmoittautuminen: Karttojen riittävyyden varmistamiseksi pyydetään seurojen nuorisovastaavia ilmoittamaan arvioidun osallistujamäärän kilpailukutsussa mainittuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon viimeistään osakilpailua edeltävänä iltana.